Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Tsvetelina Mitkova
Kobieta

Aktualny wiek: 19
Data zaginięcia: 2017/05/22
Wiek w dniu zaginięcia: 18 Ostatnie miejsce pobytu: Dąbrowa
Tsvetelina Mitkova więcej...

Uwaga, właściciele psów

 

 
Szanowni Państwo
Mając na uwadze zdrowie Mieszkańców Łodzi oraz utrzymanie prawidłowej estetyki naszego Miasta zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi przepisami ustanowionymi przez Radę Miejską w Łodzi. Znajomość tych przepisów i ich stosowanie pozwoli Państwu na uniknięcie przykrych konsekwencji karnych, zaś osobom nieutrzymującym zwierząt domowych, na zapoznanie się z obowiązkami osób te zwierzęta posiadających.
 
UCHWAŁA NR LIII/1096/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi”.
 
Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.
§ 29. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad psami i innymi zwierzętami
domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia
i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad psami i innymi zwierzętami
domowymi należy:
1) stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku
może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób
uniemożliwiający jego opuszczenie;
2) w miejscach publicznych - prowadzenie psów na uwięzi oraz posiadanie torebki lub urządzenia do
zbierania odchodów;
3) prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów
uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na
uwięzi oraz w założonych kagańcach;
4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, dopuszcza się czasowe
uwolnienie psa z uwięzi, lecz w założonym kagańcu; wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych
w pkt 3. Na wezwanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia
psu uwięzi;
5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz gromadzenie zebranych
zanieczyszczeń w specjalnie oznakowanych koszach lub w koszach ulicznych, pod warunkiem, że są
one wyłożone workiem z tworzyw sztucznych;
6) przekazywanie zwłok zwierząt domowych za pośrednictwem specjalistycznej firmy do punktów zbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych
3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 1 - 5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane
do celów specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie
odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych,
Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,  służb kontroli celnej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów -przewodników osób ociemniałych.