Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Tsvetelina Mitkova
Kobieta

Aktualny wiek: 19
Data zaginięcia: 2017/05/22
Wiek w dniu zaginięcia: 18 Ostatnie miejsce pobytu: Dąbrowa
Tsvetelina Mitkova więcej...

Skargi i wnioski

 
 
INFORMACJA

 
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
ODBYWAJĄ SIĘ W WYDZIALE KONTROLI I SKARG, POKÓJ NR 23
W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH I GODZINACH:
 
PONIEDZIAŁKI, ŚRODY – PIĄTKI – 8.15 – 15.45
WTORKI – 9.15 – 16.45
 
W KAŻDY WTOREK DYŻURY W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
PEŁNI KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI LUB JEGO
ZASTĘPCY W GODZINACH 9.15 – 16.45

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA RÓWNIEŻ KIEROWAĆ:

NA ADRES: STRAŻ MIEJSKA w ŁODZI, 90-119 ŁÓDŹ, ul. KILIŃSKIEGO 81 lub

Przez skargi i wnioski należy rozumieć – niezależnie od formy ich wniesienia – wystąpienia indywidualne i zbiorowe obywateli oraz wystąpienia organizacji, instytucji i innych podmiotów, dotyczące wykonywania przez Straż Miejską zadań ustawowych.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez komórki organizacyjne albo pracowników Straży Miejskiej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących się, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem internetu.
W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Komendant, jego zastępcy oraz wyznaczeni pracownicy Wydziału Kontroli i Skarg.
 
 
Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jego rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Łodzi korespondencji, w tym elektronicznej mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów wynikających z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia
2002 r. (Dz. U. nr 5, poz. 46). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:
- wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego,
- jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 - przedmiotu sprawy, której dotyczy.
 
Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystywana jedynie w celach służbowych.

Skorzystaj z poniższych formularzy. 

Pola oznaczone gwiadką są wymagane
Imię i nazwisko: (*)
E-mail: (*)
Plik:
Wiadomość: (*)
Pola oznaczone gwiadką są wymagane
Imię i nazwisko: (*)
E-mail: (*)
Plik:
Wiadomość: (*)